TALPA fir dass näischt geschitt, wann eppes geschitt